NOVINKY


 

Právě mi vyšla kniha v německém jazyce u součásti celosvětově působícího nakladatelství Springer Verlag, která se zabývá problematikou interrupcí se zaměřením na jejich lidskoprávní aspekty a jejich vztah ke svobodě poskytování služeb v Evropské unii. Jinými slovy, jsou zkoumány dva rozměry interrupcí. První rozměr souvisí se stále sporným pojetím...

Nedávno jsem se jako advokát a výzkumník zabývající se různými oblastmi práva a biomedicíny podílel na vzniku televizního dokumentu České televize s názvem Darované děti, který se zabývá různými aspekty velmi aktuální problematiky práv dětí počatých za pomocí darovaných vajíček a spermií v České republice za situace, kdy je identita dárce...

Aplikace práva je typicky spojována s řešením právních případů ze strany soudů a jiných orgánů veřejné moci, které jsou zákonem zmocněny k autoritativnímu projednávání a rozhodování sporů a právních věcí různého druhu. Z metodologického hlediska je poté aplikace práva nejčastěji spojována buďto s logicko-deduktivním postupem v podobě subsumpce,...

Má mít dítě z darované spermie či vajíčka nárok poznat, kdo je jeho genetickým rodičem? Nebo se má zachovat anonymita dárců? Debata, která se vede i v Česku a která nemá jednoduchou odpověď. "Nastolený trend v Evropě se zatím spíš kloní k tomu, postavit se na stranu práv dětí," říká právník z Masarykovy univerzity v Brně Jakub Valc, který...

Nově nabízíme pro odbornou i laickou veřejnost komerční školení v oblasti dopravních a jiných přestupků ve formě komentovaných prezentací, jejichž zhlédnutí je za stanovených podmínek možné podle vlastních časových preferencí v pohodlí Vašeho domova nebo na jakémkoliv jiném místě.

Nedávno jsem se zúčastnil Světového kongresu medicínského práva, který se konal za otevřené podpory Světové zdravotnické organizace a na kterém vystoupili odborníci z celého světa. Osobně jsem na konferenci prezentoval příspěvkem na téma "Ethical and Legal Issues Related to the Commercialisation of Gamete Donation", a to v rámci realizace jednoho z...

Využívání pohlavních buněk od dárců se již stalo neodmyslitelnou součástí asistované reprodukce. Stále jsou však diskutovány eticko-právní problémy, které jsou s tímto způsobem zapojování třetích osob do procesu reprodukce spojovány. Jedním z nich jsou tendence ke komercializaci celého procesu, když jsou dárcům pohlavních buněk vedle dalších...

Postihování provozovatelů vozidel za vybrané přestupky neustanovených či neznámých řidičů je od počátku jeho legislativního ukotvení kontroverzním tématem, a to nejen ve vazbě na časté zpochybňování ústavněprávní konformity. Problémy vznikají také v aplikační praxi ohledně naplnění jednotlivých podmínek, které jsou za účelem uplatnění (sekundární)...

Zahlazení odsouzení lze považovat za ustálený právní institut, který za přesně stanovených podmínek umožňuje odstranit negativní důsledky spojené s předchozím odsouzením za spáchání trestného činu. Složitější situace nastává za předpokladu, že budeme chtít vymezit podmínky pro uplatnění daného institutu v oblasti správního trestání. Mým záměrem...

Následující článek se zabývá problematikou určování míry zavinění ve vztahu k úvahám o druhu a výši uložené pokuty v případě projednávání dvou často řešených přestupků na úseku silničního provozu. Na podkladě dotčené právní úpravy a judikatury autor kriticky hodnotí v rozhodovací praxi používané závěry ohledně přítomnosti rozumové a volní složky...