NOVINKY


 

Postihování provozovatelů vozidel za vybrané přestupky neustanovených či neznámých řidičů je od počátku jeho legislativního ukotvení kontroverzním tématem, a to nejen ve vazbě na časté zpochybňování ústavněprávní konformity. Problémy vznikají také v aplikační praxi ohledně naplnění jednotlivých podmínek, které jsou za účelem uplatnění (sekundární)...

Nedávno provedená rekodifikace přestupkového práva odstranila kategorii tzv. návrhových přestupků; změnil se tím okruh osob, které jsou za určitých podmínek oprávněny navrhovat přezkoumání rozhodnutí správních orgánů ve věcech přestupků ve správním soudnictví. Dosavadní judikatura týkající se aktivní žalobní legitimace navrhovatele v přestupkovém...

Zahlazení odsouzení lze považovat za ustálený právní institut, který za přesně stanovených podmínek umožňuje odstranit negativní důsledky spojené s předchozím odsouzením za spáchání trestného činu. Složitější situace nastává za předpokladu, že budeme chtít vymezit podmínky pro uplatnění daného institutu v oblasti správního trestání. Mým záměrem...

Následující článek se zabývá problematikou určování míry zavinění ve vztahu k úvahám o druhu a výši uložené pokuty v případě projednávání dvou často řešených přestupků na úseku silničního provozu. Na podkladě dotčené právní úpravy a judikatury autor kriticky hodnotí v rozhodovací praxi používané závěry ohledně přítomnosti rozumové a volní složky...