GDPR


Ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy "o poskytnutí právních služeb" klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou obsahem Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy. Žádost subjektu o poskytnutí údajů (uplatnění práv subjektu údajů) je obsahem Přílohy č. 2, která je rovněž nedílnou součástí smlouvy.

     Příloha č. 1 ke smlouvě

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů

Název: JUDr. PhDr. Jakub Valc, Ph.D., advokát

IČO: 17553091

Adresa: náměstí Svobody 702/9, 602 00 Brno

E-mail: kancelar@akvalc.cz

Tel: +420 602 782 361

Právní základ pro zpracování

  • Smlouva o poskytování právních služeb
  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů - klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce - advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce - advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce - advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce - advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem - advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)


    Příloha č. 2 ke smlouvě

    Žádost subjektu o poskytnutí údajů (uplatnění práv subjektu údajů)

    Identifikace Subjektu údajů

    Jméno a příjmení: ________________________________________________________

   Datum narození: _________________________________________________________

   Adresa: _______________________________________________________________

   Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,...): _____________________________________

   Předmět žádosti - Jaké právo chci využít

   Právo na přístup

   Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv,         které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.); nebo

   Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet           kopie těchto osobních údajů; nebo

   Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání             kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

   na následující emailovou adresu: ________________________________________ ; nebo

   na následující adresu: _____________________________________________________

   Právo na opravu

   Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: __________________________________

   Aktuální hodnota osobních údajů je: ___________________________________________

   Právo na výmaz

   Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje __________________ a vymazali je z vašich             systémů.

   Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních     údajů se má omezení týkat)

   Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých                   osobních údajů ____________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

   Právo na přenositelnost

   Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v                       následujícím formátu ________________________

  Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ______________________

  NEBO

  Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

  Jméno správce: __________________________________________________________

 Adresa správce: __________________________________________________________

 Email správce: ___________________________________________________________

 Telefon správce: _________________________________________________________

 Právo vznést námitku proti zpracování

 Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

 Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o   výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní   údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte   zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

 Důvod žádosti

 Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte,   prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.