Můj článek ve spoluautorství: Právní postavení osob postižených spácháním přestupku a jejich aktivní žalobní legitimace v soudním řízení správním 

30.01.2024

Nedávno provedená rekodifikace přestupkového práva odstranila kategorii tzv. návrhových přestupků; změnil se tím okruh osob, které jsou za určitých podmínek oprávněny navrhovat přezkoumání rozhodnutí správních orgánů ve věcech přestupků ve správním soudnictví. Dosavadní judikatura týkající se aktivní žalobní legitimace navrhovatele v přestupkovém řízení nemůže být proto za současného právního stavu nadále uplatňována, neboť vycházela z rozlišování návrhových přestupků a těch, které bylo možné zahájit z úřední povinnosti.

Celý text článku naleznete zde:

www.beck-online.cz