JUDr. PhDr. Jakub Valc, Ph.D., LL.M.

advokátO MNĚ

Při poskytování právních služeb si zakládám na vzájemné důvěře mezi mnou a klientem, jehož práva a zájmy vždy prosazuji všemi dostupnými prostředky, včetně kvalifikovaného zastupování před soudy, správními orgány a jinými orgány veřejné moci.

Jako advokát se specializuji na problematiku zdravotnického a správního práva, zejména agendu přestupků. Za tímto účelem využívám bohaté zkušenosti nejen z advokátní praxe, ale také z mnohaletého působení v justici. V minulosti jsem se u Krajského soudu v Brně podílel na přezkumu stovek rozhodnutí správních orgánů.

Vedle své advokátní praxe působím jako odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a jako externí lektor práva na Vysokém učení technickém v Brně. Aktivně se podílím rovněž na externě podporovaných výzkumných projektech primárně zaměřených na specifické oblasti zdravotnického práva, zejména problematiku reprodukční medicíny a asistované reprodukce.


NOVINKY

Postihování provozovatelů vozidel za vybrané přestupky neustanovených či neznámých řidičů je od počátku jeho legislativního ukotvení kontroverzním tématem, a to nejen ve vazbě na časté zpochybňování ústavněprávní konformity. Problémy vznikají také v aplikační praxi ohledně naplnění jednotlivých podmínek, které jsou za účelem uplatnění (sekundární)...

Nedávno provedená rekodifikace přestupkového práva odstranila kategorii tzv. návrhových přestupků; změnil se tím okruh osob, které jsou za určitých podmínek oprávněny navrhovat přezkoumání rozhodnutí správních orgánů ve věcech přestupků ve správním soudnictví. Dosavadní judikatura týkající se aktivní žalobní legitimace navrhovatele v přestupkovém...

Zahlazení odsouzení lze považovat za ustálený právní institut, který za přesně stanovených podmínek umožňuje odstranit negativní důsledky spojené s předchozím odsouzením za spáchání trestného činu. Složitější situace nastává za předpokladu, že budeme chtít vymezit podmínky pro uplatnění daného institutu v oblasti správního trestání. Mým záměrem...

Následující článek se zabývá problematikou určování míry zavinění ve vztahu k úvahám o druhu a výši uložené pokuty v případě projednávání dvou často řešených přestupků na úseku silničního provozu. Na podkladě dotčené právní úpravy a judikatury autor kriticky hodnotí v rozhodovací praxi používané závěry ohledně přítomnosti rozumové a volní složky...


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem (advokátní společností) a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v kompetenci České advokátní komory.