JUDr. Mgr. Jakub Valc, Ph.D.

advokát
O MNĚ

Při poskytování právních služeb si zakládám na vzájemné důvěře mezi mnou a klientem, jehož práva a zájmy vždy prosazuji všemi dostupnými prostředky, včetně kvalifikovaného zastupování před soudy, správními orgány a jinými orgány veřejné moci.

Jako advokát se specializuji především na problematiku dopravního a správního práva, zejména agendu různých druhů přestupků, azylového řízení a řízení ve věcech pobytu cizinců. Kromě toho poskytuji právní služby rovněž v jiných oblastech, včetně řešení soukromoprávních sporů a sepisování smluv.

Za tímto účelem využívám bohaté zkušenosti nejen z advokátní praxe, ale také z mnohaletého působení v justici. V minulosti jsem se u Krajského soudu v Brně podílel na přezkumu stovek rozhodnutí správních orgánů v těchto věcech. Současně o dané problematice kontinuálně publikuji v odborných časopisech a poskytuji tematická (komerční) školení.

Vedle své advokátní praxe dlouhodobě působím jako vyučující a přednášející na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a jako externí lektor práva na Vysokém učení technickém v Brně. Své znalosti v současné době dále prohlubuji studiem evropského a mezinárodního práva obchodu na univerzitě ve Vídni.


NOVINKY

Ve spolupráci s advokátní kanceláří VALC LEGAL a společností KOMETA a.s. Brno poskytuji jako lektor skupinová školení v různých agendách přestupků, zejména pak přestupků spojených s porušováním pravidel silničního provozu nebo narušováním občanského soužití. Kromě toho chystáme řadu dalších prakticky orientovaných workshopů nebo webinářů, které...

Postihování provozovatelů vozidel za vybrané přestupky neustanovených či neznámých řidičů je od počátku jeho legislativního ukotvení kontroverzním tématem, a to nejen ve vazbě na časté zpochybňování ústavněprávní konformity. Problémy vznikají také v aplikační praxi ohledně naplnění jednotlivých podmínek, které jsou za účelem uplatnění (sekundární)...

Zahlazení odsouzení lze považovat za ustálený právní institut, který za přesně stanovených podmínek umožňuje odstranit negativní důsledky spojené s předchozím odsouzením za spáchání trestného činu. Složitější situace nastává za předpokladu, že budeme chtít vymezit podmínky pro uplatnění daného institutu v oblasti správního trestání. Mým záměrem...

Následující článek se zabývá problematikou určování míry zavinění ve vztahu k úvahám o druhu a výši uložené pokuty v případě projednávání dvou často řešených přestupků na úseku silničního provozu. Na podkladě dotčené právní úpravy a judikatury autor kriticky hodnotí v rozhodovací praxi používané závěry ohledně přítomnosti rozumové a volní složky...

Nedávno provedená rekodifikace přestupkového práva odstranila kategorii tzv. návrhových přestupků; změnil se tím okruh osob, které jsou za určitých podmínek oprávněny navrhovat přezkoumání rozhodnutí správních orgánů ve věcech přestupků ve správním soudnictví. Dosavadní judikatura týkající se aktivní žalobní legitimace navrhovatele v přestupkovém...