JUDr. PhDr. Jakub Valc, Ph.D., LL.M.

advokát
O MNĚ

Při poskytování právních služeb si zakládám na vzájemné důvěře mezi mnou a klientem, jehož práva a zájmy vždy prosazuji všemi dostupnými prostředky, včetně kvalifikovaného zastupování před soudy, správními orgány a jinými orgány veřejné moci.

Jako advokát se specializuji na problematiku zdravotnického a správního práva, zejména agendu dopravních a jiných přestupků, stavebního řízení, azylového řízení a řízení ve věcech pobytu cizinců. Kromě toho poskytuji právní služby rovněž v jiných oblastech, včetně řešení soukromoprávních sporů a sepisování smluv.

Za tímto účelem využívám bohaté zkušenosti nejen z advokátní praxe, ale také z mnohaletého působení v justici. V minulosti jsem se u Krajského soudu v Brně podílel na přezkumu stovek rozhodnutí správních orgánů v těchto věcech. Současně o dané problematice kontinuálně publikuji v odborných časopisech a poskytuji tematická (komerční) školení.

Vedle své advokátní praxe působím jako odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a jako externí lektor práva na Vysokém učení technickém v Brně. V této souvislosti vykonávám nejen pedagogickou, ale také výzkumnou a publikační činnost, která je spojena rovněž s realizací externě podporovaných výzkumných projektů v oblasti práva a biomedicíny.


NOVINKY

Právě mi vyšla kniha v německém jazyce u součásti celosvětově působícího nakladatelství Springer Verlag, která se zabývá problematikou interrupcí se zaměřením na jejich lidskoprávní aspekty a jejich vztah ke svobodě poskytování služeb v Evropské unii. Jinými slovy, jsou zkoumány dva rozměry interrupcí. První rozměr souvisí se stále sporným pojetím...

Nedávno jsem se jako advokát a výzkumník zabývající se různými oblastmi práva a biomedicíny podílel na vzniku televizního dokumentu České televize s názvem Darované děti, který se zabývá různými aspekty velmi aktuální problematiky práv dětí počatých za pomocí darovaných vajíček a spermií v České republice za situace, kdy je identita dárce...

Aplikace práva je typicky spojována s řešením právních případů ze strany soudů a jiných orgánů veřejné moci, které jsou zákonem zmocněny k autoritativnímu projednávání a rozhodování sporů a právních věcí různého druhu. Z metodologického hlediska je poté aplikace práva nejčastěji spojována buďto s logicko-deduktivním postupem v podobě subsumpce,...

Má mít dítě z darované spermie či vajíčka nárok poznat, kdo je jeho genetickým rodičem? Nebo se má zachovat anonymita dárců? Debata, která se vede i v Česku a která nemá jednoduchou odpověď. "Nastolený trend v Evropě se zatím spíš kloní k tomu, postavit se na stranu práv dětí," říká právník z Masarykovy univerzity v Brně Jakub Valc, který...

Nově nabízíme pro odbornou i laickou veřejnost komerční školení v oblasti dopravních a jiných přestupků ve formě komentovaných prezentací, jejichž zhlédnutí je za stanovených podmínek možné podle vlastních časových preferencí v pohodlí Vašeho domova nebo na jakémkoliv jiném místě.