Občanské právo

  • Řešení širokého spektra soukromoprávních sporů
  • Vymáhání pohledávek
  • Uplatňování nároků na náhrady škody nebo nemajetkové újmy
  • Sepisování smluv (kupní, o dílo, nájemní apod.) atd.